Условия за използване на сайта

1. Страни

Доставчик е Уебсайтът и съдържанието на него, собственост на АСМПУ Д-р Даниел Гайдаров ЕООД. Потребител е всяко лице, което използва https://uro-info.com (Уебсайтът) и информацията на него.

2. Условия за използване на сайта

Уебсайтът дава информация на потребителите относно дейността и услугите на д-р Даниел Гайдаров. Неговият характер е информационен като информацията, поместена на уебсайта не може да замени консултацията с лекар.

Данните, предоставяни от потребителя при ползване на Уебасайта, се използват за подобряване на Уебсайта и за статистически цели. Използвайки Уебсайта, Потребителят потвърждава, че е прочел, разбрал и приел настоящите Общи условия. Ако не е съгласен със същите, следва да прекрати посещението в Уебсайта и използването на неговото съдържание.

Задължение на Потребителя е да се запознае с настоящите условия.

3. Интелектуална собственост  

Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на съдържанието (текстове, информационни материали, снимки) в Уебсайта принадлежат на Доставчика или на съответно посоченото лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика. Те са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.
 
При копиране, възпроизвеждане или разгласяване на съдържание от Уебсайта, което е в нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Уебсайта, Доставчикът има правото да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Изключение прави съдържанието, при което е изрично уговорено, че може да бъде възпроизведено и разпространено от Потребителя. 

4. Ограничение на отговорност

Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, в това число преки и косвени вреди, и пропуснати ползи, които Потребителят на Уебсайта би понесъл от неточна информация, публикувана на Уебсайта, и нейното тълкуване.

Уебсайтът съдържа линкове към трети страни (други уебсайтове). Целта им е да улеснят преживяването на Потребителя или да му дадат повече информация. Доставчикът не носи отговорност за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на използването на линкове към трети страни, както и към всякакви въпроси или спорове, които могат да възникнат във връзка с тези страни.

Доставчикът запазва правото си по всяко време да премахне линк към трети страни от Уебсайта.

5. Други

Запазваме правото си да изменяме или актуализираме настоящите Общи условия без предизвестие. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на Уебсайта.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Scroll to Top